โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบงานโรงเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาจาก google
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเว็ปไซท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
อัตลักษณ์โรงเรียน  
 

วิสัยทัศน์
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกุลกกิจอุทิศ) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีคุณธรรมและความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีอย่างสุข

พันธกิจ
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ได้กำหนดพันธกิจที่จะต้องทำเพื่อให้การพัฒนานำไปสู่วิสัยทัศน์ หรือความต้องการที่จะเป็นในอนาคตข้างหน้า มี ๔ ภารกิจหลัก คือ
๑. พัฒนาความก้าวหน้าของโรงเรียนโดยมุ่งพัฒนาเสริมสร้างเยาวชนให้มีความรู้ดี สุขภาพดี จิตใจดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ และนักเรียนเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
๒. พัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของการศึกษา วัฒนธรรม สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีขวัญกำลังใจ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพของตน
๓. พัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และนวัตกรรมเทคโนโลยี ทางการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
๔. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วยการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๒. มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการทำงาน
๓. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
๔. มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นคงทางอารมณ์  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๕. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

คำขวัญการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา

วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

คำขวัญโรงเรียน
ประพฤติดี มีวินัย ใจรักเรียน

ปรัชญาในการจัดการศึกษา
การศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนและสังคม

นโยบายคุณภาพของโรงเรียน
มีความรู้  คู่คุณธรรม สร้างสัมพันธ์ชุมชน
มีความรู้     หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
เหมาะสมตามโครงสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
คู่คุณธรรม  หมายถึง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามในด้านต่าง ๆและมีค่านิยมที่พึงประสงค์
สร้างสัมพันธ์ชุมชน  หมายถึง   สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และร่วมกันพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

สีประจำโรงเรียน


เหลือง  หมายถึง ความสดใส ความสว่าง ความเป็นธรรม
 น้ำเงิน  หมายถึง ความหนักแน่น สุขุม ความร่มเย็น         


อักษรย่อประจำโรงเรียน

ท.
ภ.ก.๔


ท.    หมายถึง สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
ภ.ก. หมายถึง จังหวัดภูเก็ต
๔     หมายถึง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนลำดับที่ ๔

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

ห่วงสามห่วง     หมายถึง  ไตรลักษณ์ ( ศีล สมาธิ ปัญญา)
คบเพลิง /แสงเพลิง  หมายถึง   ความรุ่งเรือง โชติช่วง                    
สัญลักษณ์ของโรงเรียน  หมายถึง   ผู้ที่มี ศีล สมาธิและปัญญาจักประสบความเจริญรุ่งเรือง

เพลงมาร์ชของโรงเรียน แต่งโดยนายเกริกศักดิ์ เรืองจิรัษเฐียร
เหล่าสามกอง พี่น้องร่วมใจ อยู่แห่งไหน เราสามัคคี
ร่วมใจ ประพฤติทำดี มีศักดิ์ศรี  คู่คุณธรรม 
ก้องเกริกฟ้า ชื่อว่าสามกอง ไม่เป็นสอง มีการเรียนดี
มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาดี รักดนตรี ร่วมสืบสานวัฒนธรรม
เราสามกอง เป็นน้องพี่ มิตรไมตรี มีต่อกัน ไม่หวั่นไหว
ปรัชญาจากคุณครู เทิดไว้ในทุกดวงใจ ทุกดวงจิต ศิษย์สามกอง

ดาวโหลดเพลงมาร์ช