โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบงานโรงเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาจาก google
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเว็ปไซท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา( อ่าน : 423 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ นางสาวนภาพร นวลแก้ว
11/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาสามารถทางการคิดเชิงเหตูผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวปร้ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง( อ่าน : 102 / ดาวน์โหลด : 19 ) เจ้าของ นางสาวฐิติรัตน์ อยู่คง
16/พ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หลักบูรณาการของ เมอร์ดอคซ์ (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ( อ่าน : 385 / ดาวน์โหลด : 91 ) เจ้าของ นางสาวฮามีดา หลังจิ
6/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 528 / ดาวน์โหลด : 52 ) เจ้าของ นางสาวศิริวรรณ ลีลาศิลปศาสน์
16/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา( อ่าน : 514 / ดาวน์โหลด : 39 ) เจ้าของ นางสาวจุฑาทิพย์ แช่ทอง
16/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 677 / ดาวน์โหลด : 55 ) เจ้าของ นางสาวจันทร์จุรีย์ แสงแก้ว
9/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดของคำ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 728 / ดาวน์โหลด : 119 ) เจ้าของ นางสาวนรรฐวรรณ บุญฉิน
28/ก.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ( อ่าน : 580 / ดาวน์โหลด : 69 ) เจ้าของ นางสาวอัญชนา ทวีรส
14/ก.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้าน สามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 518 / ดาวน์โหลด : 45 ) เจ้าของ นางสาวพัชนี หงษ์ทอง
14/ก.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 305 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางรมณ เธียรเกตุชู
13/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ โดยวิธีการโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 283 / ดาวน์โหลด : 37 ) เจ้าของ นางสาวประภาศรี ถิ่นหนองจิก
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการพัฒนาความสามารถการอ่านคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)โดยใช้แบบฝึกเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ท้องถิ่นชุด “พี่ข้าว น้องน้ำ นำเหวน ภูเก็ต”( อ่าน : 260 / ดาวน์โหลด : 23 ) เจ้าของ นางจันทร์แรม พรหมจันทร์
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 304 / ดาวน์โหลด : 58 ) เจ้าของ นางสาวกุลติมา เอี๋ยวสกุล
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 ผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 305 / ดาวน์โหลด : 32 ) เจ้าของ นางสาวผกากรอง วิลาศลัด
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำราชาศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 525 / ดาวน์โหลด : 1 ) เจ้าของ นางจันทร์จิรา เจ๊ะเล็ม
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 โครงงานการงานอาชีพ เรื่อง เปลือกคงบูชา( อ่าน : 275 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสมจินตนา ทองกรด
12/ธ.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
17 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)( อ่าน : 272 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ นายจำนงค์ จันทร์พงศ์
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 รายงานผลพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ใบบัว ใบตาล พาเที่ยว( อ่าน : 353 / ดาวน์โหลด : 74 ) เจ้าของ นางนุชจรี หาบหา
12/ธ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา FullText
19 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) จังหวัดภูเก็ต โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม( อ่าน : 206 / ดาวน์โหลด : 54 ) เจ้าของ นายวิโรจน์ คำเกลี้ยง
15/ส.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามรูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP MODEL)( อ่าน : 309 / ดาวน์โหลด : 55 ) เจ้าของ นายวิโรจน์ คำเกลี้ยง
14/ก.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>