โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบงานโรงเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาจาก google
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเว็ปไซท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

เจ้าของผลงาน : นางสาวจุฑาทิพย์ แช่ทอง
อังคาร ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 565    จำนวนการดาวน์โหลด : 46 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่องที่ศึกษา  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้               ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ชื่อผู้ศึกษา  นางสาวจุฑาทิพย์  แช่ทอง

ปีที่ทำการศึกษา  2558

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง     สะเต็มศึกษา ที่ผู้รายงานค้นคว้าและพัฒนาขึ้น ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง     (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)     จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา               เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 แผน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์       ทางการเรียนวิทยาศาสตร์    3)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     และความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้ t-test Dependent Sample
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ผู้รายงานค้นคว้าพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 84.22/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีความสามารถในการแก้ปัญหา       หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปได้ว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะที่ผู้รายงานค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ          ในการแก้ปัญหาของนักเรียนให้สูงขึ้น จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนนำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง    สะเต็มศึกษา เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 25/ต.ค./2561
      รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะการ เขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนิคมสถิต 27/ก.ย./2561
      การประเมินโครงการการส่งเสริมการเป็นเยาวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 28/ส.ค./2561
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) 25/ส.ค./2561
      ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 20/ส.ค./2561