โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบงานโรงเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาจาก google
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเว็ปไซท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หลักบูรณาการของ เมอร์ดอคซ์ (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

เจ้าของผลงาน : นางสาวฮามีดา หลังจิ
อังคาร ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 421    จำนวนการดาวน์โหลด : 103 ครั้ง
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยใช้หลักบูรณาการของ
  เมอร์ดอคซ์ (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
ชื่อผู้วิจัย  นางสาวฮามีดา  หลังจิ
ปีการศึกษา 2557

การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA)   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  45 คน ซึ่งกำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ  โดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA) 2) หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA) จำนวน 5 เล่ม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และ  4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนด้วยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอคซ์(MIA)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X ̅)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent Sample)
ผลการวิจัยพบว่า
1.  ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีประสิทธิภาพ’ 83.70/ 81.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .01
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอคซ์ (MIA)   ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 25/ต.ค./2561
      รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะการ เขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนิคมสถิต 27/ก.ย./2561
      การประเมินโครงการการส่งเสริมการเป็นเยาวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 28/ส.ค./2561
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Enjoy Reading ประกอบวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) 25/ส.ค./2561
      ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 20/ส.ค./2561