โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบงานโรงเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาจาก google
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเว็ปไซท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการการส่งเสริมการเป็นเยาวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เจ้าของผลงาน : นางสาวนันทพร ทองดี
อังคาร ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 115    จำนวนการดาวน์โหลด : 9 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง  การประเมินโครงการการส่งเสริมการเป็นเยาวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ผู้ศึกษา  นางสาวนันทพร ทองดี  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง       (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
ระยะเวลาของการดำเนินงานและประเมินโครงการ  มิถุนายน  2560  -  มีนาคม  2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ประเมินโครงการการส่งเสริมการเป็นเยาวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สำนักการศึกษา  เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)   2) เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาวินัยนักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยกลุ่มที่ 1 คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครู จำนวน 10 คน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 12  คน และคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน  ใช้ประชากรทั้งหมดในการวิจัย กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 120 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ยามาเน่ (Yamane, 1973,pp.727-728)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อโครงการการส่งเสริมการเป็นเยาวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สำนักการศึกษา  เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) หลักการวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการการส่งเสริมการเป็นเยาวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สำนักการศึกษา  เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  มีความเหมาะสมในระดับมาก ผลการประเมินพบว่าลักษณะของโครงการ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสังคมในปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับบริบทของสังคม ส่วนความเป็นไปได้ของโครงการ ความพร้อมและทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง
1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ มีความเพียงพออยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านผลผลิต (Product)
     1.4.1 ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) ต่อการโครงการส่งเสริมการเป็นเยาวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก
     1.4.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมที่แสดงถึง ลักษณะนิสัยด้านการเป็นเยาวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ในระดับดี โดยภาพรวมนักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นเยาวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก
จากผลการประเมินแต่ละด้านทำให้สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ว่าการดำเนินการโครงการการส่งเสริมการเป็นเยาวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สำนักการศึกษา  เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  นี้ได้ผลในระดับดีและโครงการมีประโยชน์สำหรับนักเรียน โรงเรียนควรจะดำเนินการโครงการนี้ต่อไป โดยปรับปรุงพัฒนากระบวนการโดยมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม นำโครงการไปปฏิบัติพร้อมประเมินโครงการ  ขณะดำเนินงาน และติดตามประเมินผลเพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ไข่มุกอันดามัน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 20/ม.ค./2563
      การพัฒนาวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 20/ม.ค./2563
      ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 23/ส.ค./2562
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้สื่อการสอน ชุด หรอยจังฮู้ ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 23/ส.ค./2562
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้สื่อการสอน ชุด หรอยจังฮู้ ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 23/ส.ค./2562