โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบงานโรงเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาจาก google
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเว็ปไซท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะการ เขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนิคมสถิต

เจ้าของผลงาน : นางสาวศิริพร สินอ่อน
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 243    จำนวนการดาวน์โหลด : 43 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ
เรื่องที่ศึกษา   รายงานผลการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะการ เขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนิคมสถิต
ชื่อผู้ศึกษา    :    นางสาวศิริพร  สินอ่อน
ครูโรงเรียนวัดนิคมสถิต  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปีที่ศึกษา      :   2560
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
รายงานการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะ        การเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนิคมสถิต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐         ๒. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระ       การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนโรงเรียน     วัดนิคมสถิต จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้       จำนวน 22 แผน  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด  จำนวน  4 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการจำนวน 30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (   )     ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ใช้ค่า  E1 และ E2  หาค่าประสิทธิภาพเครื่องมือ  และเปรียบเทียบ     ความแตกต่างด้วยค่า “ที”  (T-test )  พบว่าได้ผล ดังนี้
1. ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนิคมสถิต มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐  (E1 / E2 )  มีค่าเท่ากับ  93.43 /89.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
2. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนิคมสถิต ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย   เท่ากับ 17.64 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 58.79 และ คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย   เท่ากับ26.91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.70 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   เท่ากับ  1.05 ค่า  t  เท่ากับ 8.79 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สรุปได้ว่า พัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนิคมสถิต ที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียน สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้   เป็นอย่างดียิ่ง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน     ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ไข่มุกอันดามัน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 20/ม.ค./2563
      การพัฒนาวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 20/ม.ค./2563
      ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 23/ส.ค./2562
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้สื่อการสอน ชุด หรอยจังฮู้ ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 23/ส.ค./2562
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้สื่อการสอน ชุด หรอยจังฮู้ ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 23/ส.ค./2562