โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบงานโรงเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาจาก google
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเว็ปไซท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางจุฑาทิพย์ แซ่ตั้ง
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 116    จำนวนการดาวน์โหลด : 21 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 6 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ 
สำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา  นางจุฑาทิพย์  แซ่ตั้ง
  โรงเรียนท่าฉัตรไชย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2560
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด  80/80                    2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนด้วย แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคำไทย  และ 4)             เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนท่าฉัตรไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  14  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 7  เรื่อง คู่มือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคำไทย  จำนวน 7 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ชนิดของคำไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งได้แบบทดสอบที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.74  แบบวัดความพึงพอใจ  ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยแบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคำไทย จำนวน 10  ข้อ ซึ่งได้ ค่าเฉลี่ยแบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 4.71 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า
  1. แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 88.98/88.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผล  (E.I.)  ของแบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ  0.0308 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.48 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคำไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง  ชนิดของคำไทย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.71 อยู่ในระดับมากที่สุดดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 23/ส.ค./2562
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้สื่อการสอน ชุด หรอยจังฮู้ ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 23/ส.ค./2562
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้สื่อการสอน ชุด หรอยจังฮู้ ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 23/ส.ค./2562
      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติ่มชุด ภูเก็ต “มังกรทะเลแห่งอันดามัน” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 26/ก.ค./2562
      รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 25/ต.ค./2561