โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบงานโรงเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาจาก google
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเว็ปไซท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติ่มชุด ภูเก็ต “มังกรทะเลแห่งอันดามัน” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : กชพรรณ แก่นคง
ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 247    จำนวนการดาวน์โหลด : 51 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 12 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่องานวิจัย การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติ่มชุด ภูเก็ต “มังกรทะเลแห่งอันดามัน” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้วิจัย     กชพรรณ  แก่นคง
สังกัด         โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)  สำนักการศึกษา
                เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดภูเก็ต“มังกรทะเลแห่งอันดามัน” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ภูเก็ต “มังกรทะเลแห่งอันดามัน” 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ภูเก็ต“มังกรทะเลแห่งอันดามัน” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)   สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียน 36 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) โดยการใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ระยะเวลาในการทดลอง จำนวน 4  สัปดาห์     วันละ 40 นาที รวมทั้งหมด  18 ครั้ง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ภูเก็ต “มังกรทะเลแห่งอันดามัน” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 แผน 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ภูเก็ต “มังกรทะเลแห่งอันดามัน” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ  4)แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ภูเก็ต “มังกรทะเลแห่งอันดามัน” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 1 ชุด  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยคือแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลัง เรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน(t-test dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องภูเก็ต “มังกรทะเลอันดามัน”สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 88.80/84.48 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ที่ตั้งไว้  
2)  นักเรียนมีผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ภูเก็ต “มังกรทะเลอันดามัน”แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผลการเรียนรู้หลังใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
3)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ภูเก็ต “มังกรทะเลแห่งอันดามัน” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเท่ากับ 4.70ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ไข่มุกอันดามัน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 20/ม.ค./2563
      การพัฒนาวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 20/ม.ค./2563
      ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 23/ส.ค./2562
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้สื่อการสอน ชุด หรอยจังฮู้ ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 23/ส.ค./2562
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้สื่อการสอน ชุด หรอยจังฮู้ ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 23/ส.ค./2562