โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบงานโรงเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาจาก google
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเว็ปไซท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้สื่อการสอน ชุด หรอยจังฮู้ ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

เจ้าของผลงาน : นางนาฏชนันท์ ชูจิต
ศุกร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 28    จำนวนการดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้สื่อการสอน         ชุด หรอยจังฮู้  ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระที่ 3 นาฏศิลป์
                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
ชื่อผู้รายงาน    นางนาฏชนันท์  ชูจิต
ปีที่ศึกษา     2561

บทคัดย่อ
 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์    (1)  เพื่อสร้างสื่อการสอน  ชุดหรอยจังฮู้  ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระที่ 3 นาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  และหลังเรียน  ด้วยสื่อการสอน         ชุดหรอยจังฮู้  ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระที่ 3 นาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอน  ชุดหรอยจังฮู้  ภูเก็ตเริงลีลา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระที่ 3 นาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 3 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 98 คน  กลุ่มตัวอย่าง    เป็นนักเรียน         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)   อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 1 ห้องเรียน   มีนักเรียน 38 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย   ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่น และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t - test (Dependent  Samples) 
ผลการศึกษา  พบว่า 
1. สื่อการสอน  ชุดหรอยจังฮู้  ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                    สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.52/83.77          
                    ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ด้วยสื่อการสอน         
                    ชุดหรอยจังฮู้  ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระที่ 3 นาฏศิลป์ 
                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอน  ชุด หรอยจังฮู้  ภูเก็ตเริงลีลา  
                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระที่ 3 นาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ย         
                    อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.78ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ไข่มุกอันดามัน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 20/ม.ค./2563
      การพัฒนาวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 20/ม.ค./2563
      ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 23/ส.ค./2562
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้สื่อการสอน ชุด หรอยจังฮู้ ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 23/ส.ค./2562
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้สื่อการสอน ชุด หรอยจังฮู้ ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 23/ส.ค./2562