โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบงานโรงเรียนออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค้นหาจาก google
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเว็ปไซท์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางนาฏชนันท์ ชูจิต
ศุกร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 40    จำนวนการดาวน์โหลด : 8 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง :    ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม  เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย                   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน :         นางนาฏชนันท์  ชูจิต
ปีที่ศึกษา :          2559

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม  เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     2)  เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม  เรื่อง  ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์               เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์  และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม       เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   ของนักเรียนระหว่างเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน                  4)  เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม  เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์    กับกลุ่มนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   ตามปกติ

วิธีดำเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองรูปแบบ  Randomized  Pretest – Posttest  Group  Design  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560   ได้มาโดยวิธี การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม     (Cluster Random Sampling) โดยใช้ ห้องเรียนเป็นกลุ่ม    (Cluster) ด้วยการจับฉลากมา 2 ห้อง   แล้วจับฉลากอีกครั้งเป็นกลุ่ม   ทดลองและกลุ่มควบคุม  ได้ แก่   กลุ่มทดลอง  (Experimental Group)   ห้อง ม. 2/2 จำนวน 44  คน   ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม     เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ของนักเรียน           เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   กลุ่มควบคุม  (Control Group) ห้อง ม. 2/1 จำนวน 43 คน ได้รับการสอนเรื่องท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   ตามปกติ   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม  เรื่อง   ท่ารำ นำใจ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   จำนวน 16 แผน  และแบบประเมินทักษะนาฏศิลป์   เรื่อง    ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์        โดยการประเมินก่อนและหลังการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม         เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ของนักเรียน    สถิติที่ใช้  ในการวิ เคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ร้อยละ           ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทักษะนาฏศิลป์ของนักเรียน    ก่อนและหลังการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์  เรื่อง   ท่ารำ นำใจ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   ภายในกลุ่มทดลองโดยใช้ สถิติทดสอบที   (Dependent Sample)  เปรียบเทียบความแตกต่าง   ของคะแนนทักษะนาฏศิลป์   ของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้ สถิติทดสอบที (Independent Sample)

ผลการศึกษา
1.  ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง  ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย      ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนกลุ่มทดลองมีทักษะนาฏศิลป์ อยู่ในระดับดีมาก  โดยรวม  นักเรียนมีทักษะนาฏศิลป์ อยู่ในระดับดีมาก 
2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย      ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)   หลังเรียนดีกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ  .05 
1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง  ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย      ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)     มีทักษะนาฏศิลป์ และเกิดการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการเรียนนาฏศิลป์ด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย ดีกว่ากลุ่มนักเรียนที่จัดการเรียนรู้  ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   ตามปกติ   อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ  .05 
โดยสรุป  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม   มีทักษะนาฏศิลป์ดีกว่า ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม  อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม  สามารถพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ ของผู้เรียนได้จริง  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนนาฏศิลป์ด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย      มีความรู้สึกนึกคิดที่ดี ต่อตนเอง  และผู้อื่น  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ไข่มุกอันดามัน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 20/ม.ค./2563
      การพัฒนาวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับการใช้ผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 20/ม.ค./2563
      ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ท่ารำนำใจนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 23/ส.ค./2562
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้สื่อการสอน ชุด หรอยจังฮู้ ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 23/ส.ค./2562
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้สื่อการสอน ชุด หรอยจังฮู้ ภูเก็ตเริงลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 23/ส.ค./2562